Administration / Vedtægter

Vedtægter


Vedtægter for Foreningen RØRSANGERNE

 

1. Foreningens navn er RØRSANGERNE. Dens hjemsted er Vestegnen (Storkøbenhavns området).

2. Foreningens formål er, at medlemmerne kan synge sammen i kor, dels under
private former, dels ved offentlige koncerter.

3. Optagelsesprocedure: Potentielle kandidater henvises til korlederen. Efter samtale og forsyngning hos korlederen kan vedkommende optages i koret med en gensidig prøvetid på max. 6 gange. Bestyrelsen er korlederens sparringspartner.

4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, og skal ske med mindst énmåneds varsel til udløbet af en kalendermåned.

5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud, for ½ år ad gangen.

6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. e-mail eller anden skriftlig form, med mindst 3 ugers varsel.

7. Den ordinære generalforsamling afholdes i København inden udgangen af april måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte korlederen/sanglæreren, bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter krav herom overfor bestyrelsen. Indkaldelse sker efter de i § 6 angivne regler.

8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen.

9. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Bestyrelsens valg af 1 medlem til optagelsesudvalget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt.

10. Ved generalforsamlinger har hvert medlem 1 stemme. En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. En ekstraordinærgeneralforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 40 % af medlemmerne er til stede.

11. På generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer, beslutning om opløsning eller sammenlægning med en anden forening kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.

12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer afgår i lige år og 3 medlemmer afgår i ulige år, men kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

13. Bestyrelsen træffer aftale med/anbefaler en korleder. Valget af korleder skal godkendes på generalforsamlingen.

14. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

15. Foreningen hæfter kun med foreningens formue.

16. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Foreningen kan under ingen omstændigheder udbetale udbytte til medlemmer eller andre. Eventuelt overskud overføres til næste år. Generalforsamlingen kan dog beslutte, at pengene anvendes på anden måde.

17. Årsregnskabet revideres af 1 revisor valgt af generalforsamlingen. Senest d. 20. februar afleveres årsregnskabet til revisoren. Eventuelle bemærkninger fra revisor fremlægges på generalforsamlingen sammen med regnskabet.

18. Hvis en generalforsamling beslutter, at foreningen skal opløses skal det samtidig besluttes, hvorledes dette skal ske, samt på hvilken måde foreningens formue skal anvendes.